Úvodní stránka > Úřední deska

Úřední deska

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Podle ust. § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, velitel 71. mechanizovaného praporu (vojenský útvar 4428 Hranice), jakožto správní orgán vykonávající státní správu v přenesené působnosti na úseku přestupků podle jiných zvláštních právních předpisů na základě ust. § 4 odst. 5 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s ust. § 51 odst. 2 zákona o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle ust. § 66 zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, že písemnost evidovaná pod čj. MO 245611/2018-4428, která je určená do vlastních rukou adresáta, je uložena v budově štábu velení 71. mechanizovaného praporu, se sídlem Kpt. Jaroše 1153, 753 01 Hranice, kancelář č. 133. Písemnost lze adresátem převzít v pracovní dny vždy v čase od 07:00-15:30 hodin. Nebude-li písemnost adresátem vyzvednuta v patnáctidenní lhůtě po vyvěšení, považuje se posledním dnem této lhůty za den doručení (ust. § 25 odst. 2 správního řádu).

Nahoru